Description of The Match

This is the 3rd T20 match (Odisha T20 Cricket League 2020-21). This match will be played between Odisha Cheetahs vs Odisha Jaguars (ODC vs DOJ).

Full Squad of Odisha Cheetahs (ODC)

Amit Sahoo, Sourav Gouda, Prasanta Baral, Suman Mohapatra, Anurag Sarangi, KK Sandeep, Maroju Prasanth, Mojakir Khan, Abhishek Raut, Ronald B Singh, Manish Rout, Badal Bhol, Abhijeet Hota, Mrunmay Tripathi, Manoj Barik

Full Squad of Odisha Jaguars (ODJ)

Lagnajit Samal, Manoj Kashyap, Sandeep Chouhan, Rahul Choudhary, Girija Rout, Nirbishankar Barik, Nihar Bhuyan, Dibya Ranjan Das, Shamsul Khan, Anwesh Das, Abhijit Barik, Sunil Sahoo, Rasmi Sahoo, Kshyama Bal, Bibhu Mallick

 

Our Expert Dream11 Team (Only Small League)